DE PARTIJ

Beste vrienden,

Kan jij je nog wel identificeren met de huidige partijen? Wij niet. Zijn de verschillen tussen de partijen voor jou wel duidelijk? Voor ons niet. Heb je nog vertrouwen in de gevestigde partijen? Wij niet meer. Het is dan ook hoogste tijd voor een nieuw lokaal geluid. Een geluid van een nieuwe generatie. Het is hoogste tijd voor een partij die de diversiteit van de multiculturele samenleving niet problematiseert maar omarmt. Het wordt tijd dat wij de andere partijen wakker schudden.

Mplus heeft als ENIGE partij een duidelijke visie op de multiculturele samenleving. Wij beschouwen de multiculturele samenleving niet als mislukt, maar als een realiteit die springlevend is en zijn daar trots op! Stellen dat multiculturele samenleving is mislukt (zoals de rechtse partijen dat doen) of niet meer over de multiculturele samenleving durven te spreken (linkse partijen) is een zorgelijke ontwikkeling voor onze liberale rechtstaat. Want de essentie van een democratische samenleving is dat we constant geconfronteerd worden met verschillen en dat we dat koesteren en er kracht uit putten. Echter worden die verschillen tegenwoordig geproblematiseerd. Dat problematiseren raakt de kern van onze wankelende democratie, van onze rechten en vrijheden. Diversiteit moet daarom niet worden geproblematiseerd, zoals dat nu te vaak gebeurt, maar worden benut als een bron van inspiratie, kracht en beleid. Wij maken ons sterk voor beleid dat meer recht doet aan de diversiteit in Amsterdam.

Daarom pleiten wij van Mplus onder andere voor:

- Een meertalige opvoeding. Wij vragen daarom ook aandacht voor de moedertaal van biculturele jongeren en zijn voor het heropnemen van de moedertaal in het reguliere onderwijsprogramma

- Het opleiden van leraren met interculturele vaardigheden om aan de verschillende behoeftes van verschillende leerlingen gericht te kunnen voldoen, zodat de kloof tussen leerling en leraar wordt verkleind en daarmee vroegtijdig schooluitval wordt tegengegaan

- Aandacht voor interculturele aspecten in de zorg om het veiligheids –en vertrouwensgevoel bij patiënten en ouderen te vergroten

- Structureel toezicht op discriminatie door middel van ‘loksollicitaties’ bij bedrijven waarmee de overheid samenwerkt. Discriminatie niet incidenteel maar altijd hoog op de politieke agenda

- Geen discriminerend verbod op het spreken van niet-westerse talen in overheidsinstellingen

- Het helpen van VMBO en MBO-scholen in het vormgeven van een effectief stageprogramma door een stagepool in het leven te roepen

- Betaalbare, goed onderhouden en meer sociale huurwoningen. Anders kunnen wij het woord ‘sociaal’ net zo goed schrappen

- Steun aan ondernemers door middel van het versoepelen van de openingstijden, het verminderen van onnodige regelgeving en het beter afstemmen van parkeertijden –en tarieven.

-  Het verlagen van de absurde parkeerkosten. Ook geen verdere uitbreiding van betaald parkeren in Nieuw-West

Met jouw hulp zullen wij ons sterk maken voor onze prachtige multiculturele stad. Wij trekken ons niets aan van de negatieve tijdsgeest. In tegendeel. Wij zullen polariserende tegenstanders van de multiculturele samenleving met hart en ziel bevechten in de politieke arena. Maar daarbij hebben wij wel jullie hulp, steun en stem nodig.

Promo film verkiezingen 2014

Waarom is Multicultureel Plus Partij nodig?

Amsterdam is een zéér gemengde, mondiale en internationale stad. Tevens is onze prachtige stad een diepgewortelde, stabiele en in veel opzichten een succesvolle democratische burgersamenleving. Nog altijd. Toch constateren wij van Multicultureel Plus Partij (M+) dat polariserende krachten in de Nederlandse samenleving, ook onze van oudsher multiculturele stad, op verschillende wijzen negatief beïnvloeden.

Wij zien dat de binding in de samenleving wordt verdreven en angst in plaats van feiten de boventoon voert. Men is in kampen terechtgekomen, waarbij mensen of stellig tegen of stellig voor iets moeten zijn. Tussen die kampen is een ware kakafonie ontstaan. Men is bovendien in Amsterdam politiek cynischer geworden: de opkomst bij de verkiezingen blijft dalen en verschillende bevolkingsgroepen vertrouwen de overheid niet meer. Nog zorgwekkender is het feit dat de angstcultuur tot vertrouwensbreuk tussen de burgers leidt. Alsof dat niet genoeg is stellen politici van links tot rechts dat de multiculturele samenleving zou zijn mislukt. Alle gevestigde partijen hebben het ideaal van de multiculturele samenleving laten varen. Er lijkt met andere woorden geen hoop meer te zijn. Deze negatieve beeldvorming over onze samenleving leidt tevens tot een selffulfilling prophecy waar niemand iets mee kan. Het is dan ook hoogste tijd voor een ander geluid. Het is hoogste tijd voor hoop.

 

Wat is onze visie?

Wij van M+ vinden dat de multiculturele samenleving niet kán mislukken. Wij beschouwen de multiculturele samenleving namelijk niet als een overheidsproject dat kan falen, maar eerder als een vorm van realiteit van onze Amsterdamse samenleving. Een realiteit die bestaat uit verschillende culturen en etniciteiten en die zorgt voor vitaliteit, creativiteit en dynamiek in onze stad. En ja, ook problemen, dat bij dynamiek hoort, evenals onvoorspelbaarheid en soms gevoelens van onveiligheid. Maar toch: het multiculturele karakter van onze stad heeft ook grote pluspunten. Zonder migratie, zonder multi-etniciteit zou onze stad een klein provinciaal Jutland met een monocultuur zijn geweest. Diversiteit beschouwen wij daarom vanuit ons historisch besef als normaal en als een verrijking. Onze burgers vormen een kansensamenleving waarin een ieder moet worden beoordeeld op talent en inzet. Een samenleving waar een ieder ongeacht kleur, religie of afkomst zich veilig, gelukkig en vooral gelijkwaardig moet voelen. Anders gezegd beschouwen wij de multiculturele samenleving als een historische realiteit waar hoop, kracht en inspiratie uit gehaald kan én moet worden. Wij van M+ willen daarom de mogelijkheden van onze multiculturele samenleving volledig benutten en onze idealen voor de toekomst niet laten afpakken door polariserende actoren in de politiek, media en samenleving. Wij zijn dan ook trots op het multiculturele karakter van onze stad en gaan niet voor electoraal gewin in de negatieve tijdgeestsymboliek van andere partijen mee. Nee, de multiculturele samenleving is niet passé en al helemaal niet ‘mislukt’. Integendeel, het moet in politiek en in beleid juist krachtiger worden uitgedragen.

 

Wat is onze missie?

M+ streeft naar een gelijkwaardige en rechtvaardige verdeling van welvaart, rechten en plichten in onze multiculturele samenleving. Onze partij is gesticht op principes van het universalisme die wij absoluut en universeel achten: mensenrechten, gelijkwaardigheid, respect voor elkaar en goede omgangsvormen. Wij zijn tegen verruwing, en voor beschaving. Wij vinden dat wij niet alles hoeven te zeggen om problemen bespreekbaar te maken. Dat betekent echter niet dat wij kritische geluiden schuwen, zolang de inzet maar een bijdrage aan het algemeen belang van onze kleurrijke samenleving is. In die zin willen wij de eisen van assimilatie die tegen de geest en traditie van onze multiculturele samenleving ingaan: de uitingen, de symboliek, welke allemaal leiden tot riskante polarisatie, bestrijden. Daarmee hopen wij de verstoting van juist de groepen die nu en in de toekomst de belangrijkste bruggenfuncties moeten gaan vervullen te voorkomen: de succesvolle ondernemers, de jonge biculturele vrouwen die nu in groten getale in de collegebanken zitten, de voorbeeldfiguren, de hard werkende vaders en moeders. De sterke dwang tot assimilatie heeft volgens ons een averechts effect. Het creëert wantrouwen en isoleert groepen. Daarom zijn wij voor een gematigde, pragmatische toon. Dat is niet soft, dat is reëel. Dus waar nodig zijn wij voor thee drinken, en waar noodzakelijk zijn wij voor een helder lik-op-stuk beleid waarmee de grenzen worden gesteld. In die zin profileren wij ons niet als een linkse of rechtse partij. Wij zijn een democratische partij gestoeld op universalistische principes waarbij het multiculturele karakter van onze stad tot een groot goed is verheven..

Wat maakt Multicultureel Plus Partij bijzonder?

M+ is een initiatief van een groep jonge burgers die multicultureel Amsterdam een warm hart toedraagt en de partij door middel van een bottom-up aanpak op de kaart heeft gezet. M+ staat midden in de samenleving. Onze mensen hebben warme contacten met een breed netwerk aan bewoners van verschillende etnische achtergronden en organisaties van diverse culturele groepen. Dat maakt onze partij laagdrempelig, zodat wij verbinding kunnen leggen met Amsterdammers die teleurgesteld zijn in de gevestigde partijen, en kunnen dankzij ons netwerk politiek passieve gemeenschappen bereiken. Op die manier kunnen wij thema’s op de politieke agenda plaatsen die anders geen gehoor vinden. Daarmee hopen wij niet alleen de politieke participatie in onze stad te verhogen, maar wij willen ook bewustwording bij politiek apathische burgers creëren. Wij zullen altijd en overal de verbinding zoeken, vanuit onze persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst voor Amsterdam mogelijk is. Wij onderstrepen ons ideaal van de multiculturele samenleving in tegenstelling tot andere partijen niet alleen op papier, maar zijn bereid om de multiculturele samenleving – desnoods tegen de stroom in – te verdedigen en in ons beleid daadwerkelijk terug te zien. Soms moet weerstand worden overwonnen. Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom van de gevestigde politieke partijen.